خانه / بیانیه مدیریت

بیانیه مدیریت

مدیر عامل آزمایشگاه شرکت مهندسی سازه کارآزما(سکا) از طريق اين بيانيه، صراحتاً اعلام مي‌دارد كه آزمايشگاه و كاركنان آزمایشگاه  از هر گونه فشار داخلي و يا خارجي كه تأثير منفي بر كيفيت نتايج کالیبراسیون یا آزمون مي‌گذارد، رها مي‌باشند و اين آزمايشگاه کلیه فعاليتهاي خود را با تأكيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه‌ مي‌باشد.

به همین منظور مدیرآزمايشگاه‌ مسئول استقرار سيستم مديريت كيفيت و برآورده‌سازي الزامات استاندارد ISO /IEC 17025-2005  جهت اطمينان از اجراي صحيح انجام خدمات، در اين آزمايشگاه می باشد.

مدیر کیفی و مدیرفنی متعهد هستند که سیستم مدیریت کیفیت را پیگیری نموده و الزامات استاندارد-ISO/IEC ۱۷۰۲۵-۲۰۰۵ را درآزمایشگاه برآورده واز آن تبعیت نمایند.

مدير عامل متعهد مي‌گردد، منابع لازم مالي و منابع انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد.

         

                                                   مدیر عامل -محمدعلی قاسمی